Zasoby i źródła

Katalog on-line Bibliotek UAM
Repozytorium UAM
Biblioteki Wydziałowe UAM
IBUK-LIBRA
ORCID
Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa
Katalogi – Biblioteka Narodowa
Czytelnia Czasopism PAN
Google Scholar
CEON Repozytorium
ProQuest

Czasopisma on-line:
Alkoholizm i Narkomania
Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej
Biuletyn Historii Wychowania
Czasopismo Psychologiczne
Doradca w Pomocy Społecznej
Edukacja
Estetyka i Krytyka (obecnie: The Polish Journal of Aesthetics)
Ethics in Progress

Etyka
Filozofia Nauki
Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna

Forum Akademickie
Forum Oświatowe
Forum Penitencjarne (obecnie: Forum Służby Więziennej)
Humanizacja Pracy
Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej
Journal of Gender and Power
Kultura i Edukacja
Kultura i Społeczeństwo
Kultura Popularna
Kultura-Społeczeństwo-Edukacja
Kultura Współczesna
Kwartalnik Filozoficzny
Kwartalnik Pedagogiczny
Nauka i Szkolnictwo Wyższe

Pedagogika Społeczna
Peitho

Polish Psychological Bulletin
Polityka Społeczna
Praca Socjalna
Prakseologia
Praktyka teoretyczna

Principia
Probacja
Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze
Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria
Przegląd Historyczno-Oświatowy
Przegląd Psychologiczny
Przegląd Religioznawczy
Przegląd Więziennictwa Polskiego (obecnie: The Prison Systems Review)

Psychiatria Polska
Psychologia Rozwojowa
Psychoterapia
Remedium
Rocznik Pedagogiczny
Roczniki Filozoficzne
Roczniki Psychologiczne
Ruch Filozoficzny
Ruch Pedagogiczny
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny
Samorząd Terytorialny
Studia Edukacyjne
Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny
Studia Psychologiczne
Studia Semiotyczne
Studia Socjologiczne
Szkoła Specjalna
Świat Problemów
Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja
Trzeci Sektor
Tygodnik Powszechny
Życie Szkoły