RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEK UAM w POZNANIU
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem: iod@amu.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania ze zbiorów biblioteki z wykorzystaniem wspólnego systemu informatycznego działającego w ramach Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych oraz wykonania przez administratora obowiązków wynikających z ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2018 r. poz. 574 t.j.) i ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.).
 4. Podstawę przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) i c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z późn. zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) oraz przepisami ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2018 r. poz. 574 t.j.) oraz art. 6 ust. 1 lit a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z późn. zm.), jeżeli znajduje zastosowanie.
 5. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą mieli upoważnieni pracownicy Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych w zakresie niezbędnym do świadczenia usług w ramach zawartej z administratorem umowy.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości korzystania z usług i zasobów biblioteki.
  Podanie przez Panią/Pana numeru telefonu w celu usprawnienia kontaktów z biblioteką jest dobrowolne, a jego niepodanie w żaden sposób nie wpłynie na możliwość korzystania z usług i zasobów biblioteki.
 7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do wykonywania praw i obowiązków Uniwersytetu wynikających ze świadczonych na Pani/Pana rzecz usług, nie dłużej jednak niż 6 lat od dnia rozliczenia się z tytułu ostatnich zwrotów materiałów bibliotecznych, a w przypadku danych podanych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody – do czasu jej wycofania.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 9. Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych, przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
 10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.