Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności BIBLIOTEKI KAMPUSU OGRODY

BIBLIOTEKA KAMPUSU OGRODY zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIBLIOTEKI KAMPUSU OGRODY.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • część obrazów nie posiada tekstu alternatywnego
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów
 • pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie)
 • serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) – lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
 • Wyłączenia
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Prodziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych prof. UAM dr hab. Waldemar Segiet.
 • E-mail: waldemar.segiet@amu.edu.pl
 • Telefon: 61 829 23 31

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami
 • Adres: ul. Grunwaldzka 6 pok. 114 , 60-780 Poznań
 • E-mail: bon@amu.edu.pl
 • Telefon: 061 829 20 55

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Adres: Administracja Kampusu Ogrody, ul. Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznań,
Kierowniczka budynku: mgr Agnieszka Kowalska (Tel. 61 829 22 30, email: agnkow3@amu.edu.pl, Agnieszka.kowalska@amu.edu.pl )

W pobliżu wejścia do obiektu znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami – ok. 50 m od głównego wejścia.
Wejście do budynku posiada schody wyposażone w poręcze oraz pochylnię dla osób poruszających się na wózkach. Drzwi otwierają się automatycznie.
Wewnątrz budynku:

 • znajduje się winda obsługująca części budynku do 2. poziomu,
 • znajduje się 1 toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami na poziomie -1 (piwnica),
 • znajduje się winda wyposażona w komunikaty głosowe, posiadająca przyciski z alfabetem Braille’a.

System informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi obejmuje zainstalowane na drzwiach do sal tabliczki z numerem oraz nawą sal zapisane w alfabecie Braille’a oraz z informacjami w kodzie QR.
Do obiektu można wejść z psem asystującym, ale z ograniczeniami dotyczącymi pomieszczeń, w których obecność zwierząt jest wykluczona ze względu na przepisy BHP.
Od września 2020, na terenie Kampusu Ogrody są zainstalowane znaczniki systemu nawigacyjno-informacyjnego ToTuPoint, obecne również w budynku Wydziału Socjologii. Pełna lista oznaczonych punktów w budynku C znajduje się TUTAJ (kliknij w link, aby przejść na stronę zewnętrzną)
Strona internetowa budynku: bko.amu.edu.pl/; filozofia@amu.edu.pl, socjologia@amu.edu.pl;
Dane kontaktowe portierni lub innych osób udzielających informacji/ pomocy:
Tel. 61 829 22 40

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Stanowiska komputerowe przystosowane dla osób z niepełnosprawnością wzroku

Osoby z niepełnosprawnością wzroku mogą skorzystać ze stanowisk komputerowych wyposażonych w skaner, a także w specjalistyczne oprogramowanie typu screenreader oraz w oprogramowanie powiększające, które umożliwiają samodzielną pracę zarówno osobom niewidomym, jak i słabowidzącym. Skaner wraz z oprogramowaniem OCR – rozpoznającym tekst – umożliwia przetworzenie książek z biblioteki do postaci odczytywanej przez „mówiący komputer”. Ponadto w bibliotece znajduje się powiększalnik pomagający czytać osobom o bardzo ograniczonym widzeniu. Sprzęt ten umożliwia samodzielne i bieżące korzystanie z zasobów bibliotecznych.

Inne informacje i oświadczenia

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.